Archiv autora: administrator

Mach Miroslav, Křejpského 1514/17, byt číslo 5

Zápis z jednání výboru SVJ č. 13/2020 Datum: 15. 9. 2020

Zápis z jednání výboru 13_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 13/2020

Datum: 15. 9. 2020

Přítomni: D. Čihák, D. Nováková, M. Mach

za kontrolní komisi: H. Kubátová, L. Karbanová

Omluven: J. Bouček

Program:

 1. Stále pokračuje práce topenářů firmy PROFITHERM v suterénu.

 2. Firma Korbel Facility s.r.o. oznámila dodání nabídek na opravu vstupních portálů. Otevírání nabídek proběhlo dne 14. 9. 2020 za účasti všech tří SVJ. Nejvýhodnější nabídku podala firma Geopolis s.r.o.

 3. Probíhá instalace optických rozvodů společnosti CETIN a práce s tím spojené.

 4. Na vývěsky a vstupní dveře bylo vyvěšeno oznámení firmy Profitherm ohledně termínů výměny termostatických ventilů a regulačních šroubení na radiátorech.

 1. Faktury, korespondence, nabídky a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 29. 9. 2020 v 19 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 12/2020 Datum: 1. 9. 2020

Zápis z jednání výboru 12_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 12/2020

Datum: 1. 9. 2020

Přítomni: D. Čihák, J. Bouček, D.Nováková, M. Mach

Program:

 1. Stále pokračuje, pro různé technické problémy, práce topenářů v suterénu.

 2. Firma Korbel s.r.o.oznámila dodání nabídek na opravu vstupních portálů a pro výběr proběhne společné setkání všech tří SVJ v našem bytovém bloku.

 1. Probíhá instalace optických rozvodů elektronických komunikací a práce s tím spojené.

4. Faktury, korespondence, nabídky a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 15.9. 2020 v 19 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 11/2020 Datum: 18. 8. 2020

Zápis z jednání výboru 11_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 11/2020

Datum: 18. 8. 2020

Přítomni: D. Čihák, J. Bouček, D.Nováková, M. Mach

Program:

 1. Proběhla kontrola patních vodoměrů 1512 – 1514.Byly zjištěny rozdíly odečtu v 1513 a 1512 oproti náměru na vodoměrech v bytech. Firmě Korbel s.r.o. Byla předána žádost o provedení reklamace těchto dvou vodoměrů.

 2. Ve všech našich objektech bude provedena pravidelná elektrorevize.

 3. Ve vývěsných skříňkách byly aktualizovány „Důležité provozní informace“.

 4. Od září budou pravidelné schůze výboru SVJ od 19 hodin.

5. Faktury, korespondence, nabídky a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 1.9. 2020 v 19 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 10/2020 Datum: 30. 6. 2020

Zápis z jednání výboru 10_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 10/2020

 

Datum: 30. 6. 2020

Přítomni: D. Čihák, J. Bouček, D.Nováková, M. Mach

za správní firmu R. Korbel

Program:

 1. V období července a srpna nebudou pravidelné schůze výboru SVJ.

 2. Nájemce nebytových prostor v suterénu žádáme, aby byli přítomni sváření nebo pověřili někoho z rodiny nebo známých.

3. Faktury, korespondence a další provozní záležitosti

Přejeme všem krásné a bezpečné prožití prázdnin i dovolených.

Příští schůze výboru: bude včas oznámeno datum

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 9/2020 Datum: 16. 6. 2020

Zápis z jednání výboru 9_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 09/2020

Datum: 16. 6. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková,

Miroslav Mach

Program:

 1. Byla vyřešena reklamace vodoměru ve vchodu 1512.

 2. Výbor schválil a podepsal smlouvu na údržbu zeleně s firmou Šticha a syn s.r.o.

 1. Byla vrácena faktura za udržování zeleně od firmy Parky a zahrady, neboť v dubnu a květnu 2020 nebylo sečení provedeno.

 1. Žádáme vlastníky a nájemníky, aby si pozorně pročetli oznámení od firmy PROFI THERM CZ, týkající se rekonstrukce otopné soustavy.

5. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 30. 6. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Profitherm – Oznámení pro uživatele bytů Křejpského 1512 – 1514

Profitherm – Oznámení pro uživatele bytů Křejpského 1512 – 1514 v PDF otevřete po kliknutí sem

OZNÁMENÍ PRO VLASTNÍKY A NÁJEMNÍKY
BYTOVÝCH JEDNOTEK A NEBYTOVÝCH
PROSTORŮ V BYTOVÉM OBJEKTU KŘEJPSKÉHO 1512, 1513 a 1514, PRAHA 4

 

Vážení vlastníci a nájemníci bytových jednotek a nebytových prostorů, na základě usnesení shromáždění vlastníků z roku 2019 a podepsané smlouvy o dílo, z dubna 2020, provede společnost PROFITHERM CZ s.r.o., Strašnická 1397/20, Praha 10, rekonstrukci otopné soustavy v bytovém objektu Křejpského 1512, 1513 a 1514, Praha 4.
Předmětem rekonstrukce je dodávka a montáž regulačních armatur na vstupu do objektu a na patách jednotlivých stoupaček a výměna stávajících uzavíracích armatur a vypouštěcích kohoutů.
V bytech a nebytových prostorech bude provedena výměna stávajících termostatických ventilů a hlavic na přívodních větvích otopných těles, za nové armatury od výrobce OVENTROP, a současně instalace uzavíratelných spodních radiátorových šroubení na vratných větvích.
Po zahájení topné sezony 2020/2021, v závislosti na odpovídajících klimatických podmínkách, dojde k celkovému vyregulování bytového objektu na základě provedených kontrolních měření.
Rekonstrukce otopné soustavy se uskuteční na základě vypracované projektové dokumentace, podle které budou nastaveny jednotlivé armatury na patě domu, stoupačkách a termostatické ventily v bytech. Funkční a správně nastavené armatury v bytech umožní vlastníkům a nájemníků bezproblémovou individuální regulaci tepla a zajištění optimální teplotní pohody v jednotlivých místnostech. Významným důvodem pro realizaci výše uvedených opatření je
dosažení celkové úspory dodávky tepla do objektu a nižší platby všech uživatelů bytů a nebytových prostorů.
Práce v místnosti vstupu tepla do objektu a v technickém podlaží bytového objektu budou zahájeny v pondělí 22.6.2020 a budou ukončeny nejpozději 7.7.2020. Realizace díla bude probíhat v době od 8.00 hodin do 17.00 hodin.
V případě, že jsou stávající uzávěry stoupaček, umístěny ve sklepních kójích, je nutné tyto kóje vyklidit, na těchto místech budou probíhat svářecí práce a hrozí nebezpečí požáru !!!
Práce v bytech, během kterých dojde k výměně radiátorových armatur, budou zahájeny 21.9.2020 a budou ukončeny do 12.10.2020 v souladu s časovým harmonogramem, který obdržíte do svých schránek 10 dní před zahájením prací. Práce budou realizovány po jednotlivých stoupačkách v době od 8:00 hodin do 17:00 hodin.
Žádáme všechny vlastníky a uživatele bytových jednotek, včetně nebytových prostorů o bezproblémový přístup k otopným tělesům, tj. cca. 1 m před tělesem.
V souvislosti s aktuálním výskytem onemocnění COVID 19 budou všichni pracovníci, kteří se budou od pondělí 22.6.2020 pohybovat na stavbě, vybaveni nezbytnými ochrannými prostředky ( rouškami ) a desinfekčními prostředky osobní ochrany. Současně budou dodržována další pravidla doporučená hygieniky při komunikaci s dalšími osobami, se kterými přijdou do kontaktu v rámci realizace díla. Všichni pracovníci na stavbě podepíší čestné prohlášení o tom, že nejsou v karanténě, že se v posledních 14 dnech nesetkali s osobou s nařízenou karanténou, že nemají teplotu nad 37°C, nemají kašel a dušnost a nepociťují zvýšenou únavu a bolest svalů.
Za realizaci díla a dodržování výše uvedených opatření zodpovídá na stavbě pan Libor Nohejl – tel. 608 633 004. Organizačně odpovídá za hladký průběh akce společnosti PROFITHERM CZ s.r.o., pan Jaroslav Šebesta – vedoucí obchodního oddělení – tel. 733 182 289.

V Praze dne 11.6. 2020
PROFITHERM CZ s.r.o.

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad ve 2. pololetí 2020

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad ve 2. pololetí 2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad ve 2. pololetí 2020

Do kontejneru lze odložit: nábytek, sportovní náčiní, koberce, podlahové PVC, umyvadla, záchodové mísy
Do kontejneru nepatří: směsný komunální odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, elektrozařízení, stavební suť, pneumatiky

VOK Křejpského 1514
Stanoviště velkoobjemového kontejneru na objemný odpad Křejpského 1514
Termíny přistavení ve 2. pololetí 2020: 8. 7., 10. 8., 8. 9., 26. 10., 3. 12.
Čas přistavení je jednotný: 15:00–19:00

VOK Šalounova 1939
Stanoviště velkoobjemového kontejneru na objemný odpad Šalounova 1939
Termíny přistavení ve 2. pololetí 2020: 27. 7., 30. 9., 11. 11.
Čas přistavení je jednotný: 15:00–19:00

 

Zápis z jednání výboru SVJ č. 8/2020 Datum: 2. 6. 2020

Zápis z jednání výboru 8_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 08/2020

 

Datum: 2. 6. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková,

Miroslav Mach

Program:

 1. Byla podepsána smlouva s firmou Profitherm na vypracování projektové dokumentace pro hydraulické vyvážení otopné soustavy a následné dodávky a montáže.

 2. Výbor zadá poptávku ohledně cenové nabídky na čištění a dezinfekci odvětrávání ve stoupačkách.

 3. Dne 2. 6. 2020 proběhla společná schůze celého bytového bloku ohledně výběrového řízení na opravy jižních vstupů.

4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 16. 6. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 7/2020 Datum: 19. 5. 2020

Zápis z jednání výboru 7_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 07/2020

 Datum:              19. 5. 2020

Přítomni:           Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach                                                                

Omluveni:    

                                                          

Program:

 1. Dne 19. 5. proběhla s firmou Profitherm prohlídka stávajícího stavu rozvodů ústředního topení pro zpracování projektové dokumentace na vyregulování vytápění.
 2. Výbor obdržel nabídku na dezinsekci a dezinfekci domu ozonem. Pro budoucí využití bude uložena na výboru.
 3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

 

  

   Příští schůze výboru:  2. 6. 2020 v 17:30 hodin

   Zapsala: Dagmar Nováková