Archiv rubriky: Novinky

Pozvánka na shromáždění vlastníků 2018

Pozvánka na shromáždění 2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

POZVÁNKA

ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a stanov SVJ, zve výbor členy společenství

na zasedání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Křejpského 1512-1513-1514

Datum konání: 21. 11. 2018

Čas konání: 18:00 hod, registrace od 17:30 hod.

Místo konání: Křejpského 1502/8, Praha 4, 14900 (Jihoměstská sociální a.s. – jídelna)

Svolavatel: Výbor SVJ

Program shromáždění:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.

 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.

 3. Schválení programu shromáždění.

 4. Zpráva o činnosti výboru.

 5. Zpráva kontrolní komise.

 6. Vypořádání nákladů na tzv. vlastní správní činnost.

 7. Schválení zprávy o hospodaření společenství a účetní závěrky za rok 2017.

 8. Schválení odměny kontrolní komisi za rok 2018.

 9. Schválení výměny vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů za modely s radiovým odečtem.

 10. Plán oprav.

 11. Diskuse.

 12. Závěr.

Registrace vlastníků jednotek bude zahájena 30 minut před konáním shromáždění a provedena na základě předložení občanského průkazu nebo jiného dokladu (cestovní pas, cestovní průkaz) osvědčujícího totožnost vlastníka jednotky podpisem na prezenční listině. Vlastník jednotky může být zastoupen na základě plné moci. V případě zastupování vlastníka se zastupující prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost. Podklady pro jednání shromáždění SVJ jsou k dispozici v kanceláři výboru SVJ po tel. domluvě s předsedou výboru panem Daliborem Čihákem, tel. 777 757 181.

Přílohy: 1. Místo shromáždění

2. Plná moc

……………………………… ……………………………………

Dalibor Čihák, Jiří Bouček,

předseda výboru SVJ místopředseda výboru SVJ

 

Zápis z jednání výboru SVJ č. 18/2018 Datum: 9.10.2018

Zápis z jednání výboru 18_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 18/2018

Datum: 9.10.2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

za kontrolní komisi Lemka Karbanová

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Výbor schválil žádost J. Bušty o pronájem bývalé strojovny výtahu v č.p. 1513, která je jako nebytová jednotka ve vlastnictví městské části.

 2. Stavební úřad MČ Praha 11 zaslal oznámení všem vlastníkům bytových jednotek SVJ o zahájení společného řízení k opravě vstupních portálů na jižní straně.

 3. Z došlých nabídek na stavební úpravy vestibulů na severní straně byla vybrána firma BML STAVBA spol. s.r.o.

 1. Korespondence, faktury, nabídky.

Příští schůze výboru: 23. 10. 2018 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 17/2018 Datum: 25.9.2018

Zápis z jednání výboru 17_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 17/2018

Datum: 25.9.2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

za správní firmu Rostislav Voborník

zástupci PROFITHERM.CZ,s.r.o.

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Zástupci firmy PROFITHERM shrnuli dosavadní spolupráci a nastínili možnosti jejího rozvoje na vyšší technické úrovni. Projednali jsme nutnou výměnu vodoměrů a poměrových indikátorů tepla a možnost vyregulování otopné soustavy. Firma o tom bude referovat na shromáždění vlastníků.

 2. Pan Maleček, který se staral o zeleň, odchází k 31.12.2018 do důchodu. Výbor SVJ formou výběrového řízení vybere nového poskytovatele této služby.

 3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti

Příští schůze výboru: 9. 10. 2018 opět v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 16/2018 Datum: 11.9.2018

Zápis z jednání výboru 16_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 16/2018

Datum: 11.9.2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Probíhá kontrola a seřízení osvětlení ve všech společných prostorách.

 2. Datum letošního shromáždění vlastníků SVJ bylo stanoveno na 21. listopadu 2018. Všechny potřebné údaje obdrží vlastníci v zákonem stanovené lhůtě.

 3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 25. 9. 2018 v 19 hodin !!!

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 15/2018 Datum: 28.8.2018

Zápis z jednání výboru 15_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 15/2016

Datum: 28. 8. 2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

za kontrolní komisi Lenka Karbanová

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Probíhá kontrola a seřízení osvětlení ve všech společných prostorách.

 2. Od Policie České republiky (Obvodní ředitelství Policie Praha IV) výbor obdržel žádost o předání kamerového záznamu ohledně pokusu o vloupání do bytu v č.p. 1512. Výbor žádosti vyhověl a kamerový záznam Policii ČR předal.

 3. Proběhlo mytí oken na chodbách ve všech patrech, včetně přízemních okének.

 4. Pražská správa sociálního zabezpečení prováděla kontrolu plnění povinností SVJ. Kontrola proběhla a byla ukončena dne 23. 8. 2018 s tím, že nebyly shledány žádné závady.
 1. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti

Příští schůze výboru: 11. 9. 2018 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 14/2018 Datum: 7.8.2018

Zápis z jednání výboru 14_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 14/2016

Datum: 7.8.2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

zástupce správní firmy pan Voborník

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Výbor schválil faktury firmy KONE pro Křejpského 1512 – 1513 za výměnu displejů u výtahů a pro Křejpského 1514 za nainstalování optoclony.

 1. Podle předepsaných norem proběhla revize nouzového osvětlení.

3. Korespondence, nabídky, další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 28. 8. 2018. v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 13/2018 Datum: 10.7.2018

Zápis z jednání výboru 13_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 13 /2016

Datum: 10.7.2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková,

za správní firmu Rostislav Korbel

Kontrolní komise: Lenka Karbanová a Hana Kubátová

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Výbor spolupracoval spolu se správní firmou při instalaci optického kabelu společnosti T- Mobile s.r.o. Tato technologie má zlepšit služby operátora.

 2. Ve sklepních prostorech byla provedena kontrola a případná výměna osvětlení. Dále bude probíhat kontrola osvětlení na chodbách.

 3. Od správní firmy jsme obdrželi dokument „Informace o hospodaření SVJ Křejpského 1512-1513-1514 k 31.5. 2018“.

 4. Kontrolní komise provedla kontrolu dokladů a povinností SVJ. Výsledky kontroly budou předneseny na listopadovém shromáždění vlastníků bytových jednotek.

 5. Korespondence, nabídky, další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 7. 8. v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 12/2018 Datum: 26.6.2018

Zápis z jednání výboru 12_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 12/2018

Datum: 26. 6. 2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

za správní firmu: Jan Voborník

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

1. Pokračuje přebírání nových klíčů ke kolárnám a vracení klíčů starých. Prosíme majitele kol s přiděleným stáním, aby s výměnou neotáleli.

2. Příští schůze výboru bude po běžné schůzi v 18.00 od 19.00 spojena s kontrolou dokladů předaných JMM.

3. Nabídky, korespondence, faktury.

Příští schůze výboru: 10. 7. 2018 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 11/2018 Datum: 12.6.2018

Zápis z jednání výboru 11_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 11/2016

Datum: 12. 6. 2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach

Omluveni: Dagmar Nováková

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Byla projednána a odsouhlasena smlouva o zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR) s firmou Profi THERM CZ.

 1. U obou koláren byly vyměněny zámky. Nové klíče si po telefonické domluvě můžete vyzvednout u Dagmar Novákové tel. 603 735 377

 1. Korespondence, nabídky, další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 26. 6. v 18 hodin

Zapsal: Dalibor Čihák