Zápis z jednání výboru SVJ č. 9/2020 Datum: 16. 6. 2020

Zápis z jednání výboru 9_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 09/2020

Datum: 16. 6. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková,

Miroslav Mach

Program:

  1. Byla vyřešena reklamace vodoměru ve vchodu 1512.

  2. Výbor schválil a podepsal smlouvu na údržbu zeleně s firmou Šticha a syn s.r.o.

  1. Byla vrácena faktura za udržování zeleně od firmy Parky a zahrady, neboť v dubnu a květnu 2020 nebylo sečení provedeno.

  1. Žádáme vlastníky a nájemníky, aby si pozorně pročetli oznámení od firmy PROFI THERM CZ, týkající se rekonstrukce otopné soustavy.

5. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 30. 6. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Profitherm – Oznámení pro uživatele bytů Křejpského 1512 – 1514

Profitherm – Oznámení pro uživatele bytů Křejpského 1512 – 1514 v PDF otevřete po kliknutí sem

OZNÁMENÍ PRO VLASTNÍKY A NÁJEMNÍKY
BYTOVÝCH JEDNOTEK A NEBYTOVÝCH
PROSTORŮ V BYTOVÉM OBJEKTU KŘEJPSKÉHO 1512, 1513 a 1514, PRAHA 4

 

Vážení vlastníci a nájemníci bytových jednotek a nebytových prostorů, na základě usnesení shromáždění vlastníků z roku 2019 a podepsané smlouvy o dílo, z dubna 2020, provede společnost PROFITHERM CZ s.r.o., Strašnická 1397/20, Praha 10, rekonstrukci otopné soustavy v bytovém objektu Křejpského 1512, 1513 a 1514, Praha 4.
Předmětem rekonstrukce je dodávka a montáž regulačních armatur na vstupu do objektu a na patách jednotlivých stoupaček a výměna stávajících uzavíracích armatur a vypouštěcích kohoutů.
V bytech a nebytových prostorech bude provedena výměna stávajících termostatických ventilů a hlavic na přívodních větvích otopných těles, za nové armatury od výrobce OVENTROP, a současně instalace uzavíratelných spodních radiátorových šroubení na vratných větvích.
Po zahájení topné sezony 2020/2021, v závislosti na odpovídajících klimatických podmínkách, dojde k celkovému vyregulování bytového objektu na základě provedených kontrolních měření.
Rekonstrukce otopné soustavy se uskuteční na základě vypracované projektové dokumentace, podle které budou nastaveny jednotlivé armatury na patě domu, stoupačkách a termostatické ventily v bytech. Funkční a správně nastavené armatury v bytech umožní vlastníkům a nájemníků bezproblémovou individuální regulaci tepla a zajištění optimální teplotní pohody v jednotlivých místnostech. Významným důvodem pro realizaci výše uvedených opatření je
dosažení celkové úspory dodávky tepla do objektu a nižší platby všech uživatelů bytů a nebytových prostorů.
Práce v místnosti vstupu tepla do objektu a v technickém podlaží bytového objektu budou zahájeny v pondělí 22.6.2020 a budou ukončeny nejpozději 7.7.2020. Realizace díla bude probíhat v době od 8.00 hodin do 17.00 hodin.
V případě, že jsou stávající uzávěry stoupaček, umístěny ve sklepních kójích, je nutné tyto kóje vyklidit, na těchto místech budou probíhat svářecí práce a hrozí nebezpečí požáru !!!
Práce v bytech, během kterých dojde k výměně radiátorových armatur, budou zahájeny 21.9.2020 a budou ukončeny do 12.10.2020 v souladu s časovým harmonogramem, který obdržíte do svých schránek 10 dní před zahájením prací. Práce budou realizovány po jednotlivých stoupačkách v době od 8:00 hodin do 17:00 hodin.
Žádáme všechny vlastníky a uživatele bytových jednotek, včetně nebytových prostorů o bezproblémový přístup k otopným tělesům, tj. cca. 1 m před tělesem.
V souvislosti s aktuálním výskytem onemocnění COVID 19 budou všichni pracovníci, kteří se budou od pondělí 22.6.2020 pohybovat na stavbě, vybaveni nezbytnými ochrannými prostředky ( rouškami ) a desinfekčními prostředky osobní ochrany. Současně budou dodržována další pravidla doporučená hygieniky při komunikaci s dalšími osobami, se kterými přijdou do kontaktu v rámci realizace díla. Všichni pracovníci na stavbě podepíší čestné prohlášení o tom, že nejsou v karanténě, že se v posledních 14 dnech nesetkali s osobou s nařízenou karanténou, že nemají teplotu nad 37°C, nemají kašel a dušnost a nepociťují zvýšenou únavu a bolest svalů.
Za realizaci díla a dodržování výše uvedených opatření zodpovídá na stavbě pan Libor Nohejl – tel. 608 633 004. Organizačně odpovídá za hladký průběh akce společnosti PROFITHERM CZ s.r.o., pan Jaroslav Šebesta – vedoucí obchodního oddělení – tel. 733 182 289.

V Praze dne 11.6. 2020
PROFITHERM CZ s.r.o.

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad ve 2. pololetí 2020

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad ve 2. pololetí 2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad ve 2. pololetí 2020

Do kontejneru lze odložit: nábytek, sportovní náčiní, koberce, podlahové PVC, umyvadla, záchodové mísy
Do kontejneru nepatří: směsný komunální odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, elektrozařízení, stavební suť, pneumatiky

VOK Křejpského 1514
Stanoviště velkoobjemového kontejneru na objemný odpad Křejpského 1514
Termíny přistavení ve 2. pololetí 2020: 8. 7., 10. 8., 8. 9., 26. 10., 3. 12.
Čas přistavení je jednotný: 15:00–19:00

VOK Šalounova 1939
Stanoviště velkoobjemového kontejneru na objemný odpad Šalounova 1939
Termíny přistavení ve 2. pololetí 2020: 27. 7., 30. 9., 11. 11.
Čas přistavení je jednotný: 15:00–19:00

 

Zápis z jednání výboru SVJ č. 8/2020 Datum: 2. 6. 2020

Zápis z jednání výboru 8_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 08/2020

 

Datum: 2. 6. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková,

Miroslav Mach

Program:

  1. Byla podepsána smlouva s firmou Profitherm na vypracování projektové dokumentace pro hydraulické vyvážení otopné soustavy a následné dodávky a montáže.

  2. Výbor zadá poptávku ohledně cenové nabídky na čištění a dezinfekci odvětrávání ve stoupačkách.

  3. Dne 2. 6. 2020 proběhla společná schůze celého bytového bloku ohledně výběrového řízení na opravy jižních vstupů.

4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 16. 6. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková